Sprog for Springbønnerne 2016-18

 

Tema: Sprog Pædagogisk lærerplan gældende for de 3-4 årige på Springbønnerne 2016-2018
Overordnede mål  

•      Børn skal have mulighed for at udvikle deres sprog gennem alle hverdagens aktiviteter

•         Børn skal udfordres til sproglig kreativitet samt til at udtrykke sig gennem forskellige genrer

•         Børn skal støttes til at udvikle deres nysgerrighed og interesse for tegn, symboler og den skriftsproglige verden, herunder bogstaver og tal

•         Børn skal have adgang til at bruge forskellige kommunikationsmidler

 

Sammenhæng

Beskrivelse af den pædagogiske udfordring, med udgangspunkt i teori eller praksis.

Erfaringen fra den gamle lærerplan viste vigtigheden af at tænke mere konkret ind i den enkelte aldersgruppe, hvilket vi vil gøre i denne lærerplan.

Springbønnerne er en stue med 3-4 årige børn, som har forskellige sproglige udgangspunkter men fælles for dem er at de er begyndt at tale i længere sætninger. Udfordringerne på stuen er at der er tosprogede børn, der naturligt er forsinket i deres dansksproglige udvikling, børn der aldrig har gået i institution før og derfor udelukkende taler på deres modersmål. Herudover har vi en del børn der er rigtig sprogligt dygtige, det giver en hverdag hvor vi er nødt til at arbejde på 3 forskellige niveauer.

Vi er udfordret i at læreplanen løber hen over 2 år og vi kun har børnene ca. 1 år, da de flytter på Løbebillerne når de er ca. 4 år, det betyder at læreplanen må forventes at blive ændret i forhold til den kommende nye børnegruppe. I arbejdet med læreplanerne har vi denne gang valgt at alle temaerne er åbne frem til 1. november 2017. Det betyder at vi arbejder i 3 forskellige trin hvor vi, for at sikre at komme i mål, udarbejder en proaktiv plan på hvert trin.

Trin 1 kører i perioden 1. Maj-1. September 2016

Temaet er Indianere

Trin 2 kører fra 1. november- 31. marts 2017

Temaet er forskellige kulturer

Trin 3 kører fra 1. Maj-29. september 2017

Temaet er Natur

Evalueringsplan, se side:

Ansvarlig for:

·         Temaet Sprog: Signe

·         Temaet Krop og Bevægelse: Sol

·         Temaet Barnets alsidige personlige udvikling: Tanja

Læringsmål Den pædagogiske praksis og børnemiljøet skal give børnene mulighed for at kunne udvikle handlekompetencer i forhold til:

•         At udvikle sprog og skriftsprog gennem nærværende kommunikative voksne.

•         At udvikle sprog gennem leg og samvær.

•         At have lyst til og mod på at bruge sproget og skriftsproget kreativt og eksperimenterende i dialogen og kontakten med omverdenen.

Tegn:

Ud fra overvejelser af, hvor vi forventer at børnene er udviklingsmæssigt, når læreplanen slutevalueres, beskrives hvilke tegn vi forventer at se på denne udvikling?

Niveau 1: (Børn helt uden dansk sprog og meget lidt sprogforståelse)

Vi forventer at se en udvikling i sprogforståelsen, samt at børnene kan udtrykke sig ved en-stavelser samt små, korte sætninger.

Niveau 2: (Børn der er på vej til at lave flere korrekte sætninger og får udvidet deres ordforråd)

Vi forventer at se at barnet udvikler sit sprog. Dette kan ses ved at barnet selv går i dialog med de andre børn, viser interesse for at synge/lære rim og remser, samt at de kan tale i længere sætninger.

Niveau 3: (Børn der har et stort ordforråd og sprogforståelse)

Vi forventer at se en udvikling i barnets ordforråd, ved at barnet bruger nye og sværere ord og kender ordets betydning. At barnet børnestaver og har interesse i at lære skriftsprog.

Tiltag

•      Metodeovervejelser.

•      Beskrivelse af den planlagte pædagogiske praksis, der skal skabe mulighed for at vi kan opnå vore mål og se de forventede tegn.

Metode:

Vi vil arbejde tematisk og være bevidst om at barnet altid er omgivet af trygge, sprogligt stimulerende miljøer, ved at sætte ord på alt det vi beskæftiger os med i dagligdagen.

 

Tiltag:

–          Vi vil udarbejde sproghandleplaner for de børn der har udfordringer ved sproget.

 

Ud fra hvert tema vil vi arbejde med:

–          Dialogisk oplæsning

–          Ud fra de forskellige sproglige niveauer i gruppen vil vi arbejde med konkreter for ord som børnene ikke kender.

–          Vi vil læse rim og remser sammen med børnene

–          Vi vil udvide børnenes ordforråd ved at synge, snakke om teksterne og billeder.

–          Vi vil tænke over hvordan vi selv bruger sproget og hele tiden være bevidst omkring barnets nærmeste udviklingszone når vi taler med dem.

Dokumentation

•      Valg at dokumentations metoder.

•         Vælg eksempler på pædagogiske processer som skal dokumenteres.

Vi laver en proaktiv plan på hvert af de 3 niveauer. Det betyder at vi følger børnenes udvikling tæt og dokumenterer og justerer praksis efter behov. Overfor forældrene vil vi dokumentere med billedcollager af vores 3 temaer.

 

For at dokumentere børnenes sproglige udvikling vil vi udvælge et barn fra hvert niveau som vi i løbet af sommeren 2016 og igen i Januar 2017 vil tage sprogbidder som vi vil analysere og på den måde dokumentere børnenes udvikling.

Evalueringsplan

•    Valg af evaluerings metoder.

•    Hvem har ansvaret for at evaluere hvad og hvornår.

•    Hvordan inddrages bestyrelsen i evaluering og opfølgning

 

  • Vores evaluering vil tage udgangspunkt i SMTTE-modellen og vi vil fokusere på trekanten Tegn-Tiltag-Evaluering.
  • Signel er ansvarlig for at sikre en løbende faglig udvikling og refleksion af lærerplanstemaet Sprog, og er ansvarlig for at søge sparring enten hos Evy eller hos kollegaerne på stuemøderne, hvor vi vil debattere vore iagttagelser og herudfra undersøge, om vi ser de forventede tegn, eller om vi skal justere vores tiltag så vi når vore læringsmål.
  • Bestyrelsen godkender både lærerplaner og evalueringer som fremlægges på bestyrelsesmøder.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: