Krop og bevægelse for Springbønnerne 2016-18

 

Tema: Krop og bevægelse Pædagogisk lærerplan gældende for de 3-4 årige på Springbønnerne 2016-2018
Overordnede mål

 

•      At børnene oplever glæde ved, accept af og forståelse for deres egen krop og oplever glæden ved at være i bevægelse.

•         At det i dagtilbuddet er muligt at styrke børnenes fysiske sundhed, blandt andet med fokus på ernæring, hygiejne og bevægelse.

•         At børnene med alle sanser tilegner sig den fysiske, kulturelle og sociale omverden.

Sammenhæng

Beskrivelse af den pædagogiske udfordring, med udgangspunkt i teori eller praksis.

Erfaringen fra den gamle lærerplan viste vigtigheden af at tænke mere konkret ind i den enkelte aldersgruppe, hvilket vi vil gøre i denne lærerplan.

Springbønnerne er en stue med 3-4 årige børn, som har forskellige motoriske færdigheder, og forskellige niveauer af gåpåmod. Vi har fokus på de børn der har tendens til overvægt, fordi vi oplever det er nødvendigt.

Vi er udfordret i at læreplanen løber hen over 2 år og vi kun har børnene ca. 1 år, da de flytter på Løbebillerne når de er ca. 4 år, det betyder at læreplanen må forventes at blive ændret i forhold til den kommende nye børnegruppe. I arbejdet med læreplanerne har vi denne gang valgt at alle temaerne er åbne frem til 1. november 2017. Det betyder at vi arbejder i 3 forskellige trin hvor vi, for at sikre at komme i mål, udarbejder en proaktiv plan på hvert trin.

Trin 1 kører i perioden 1. Maj-1. September 2016

Temaet er Indianere

Trin 2 kører fra 1. november- 31. marts 2017

Temaet er forskellige kulturer

Trin 3 kører fra 1. Maj-29. september 2017

Temaet er Natur

Evalueringsplan, se side:

Ansvarlig for:

·         Temaet Sprog: Sol

·         Temaet Krop og Bevægelse: Signe

·         Temaet Barnets alsidige personlige udvikling: Tanja

Læringsmål Den pædagogiske praksis og børnemiljøet skal give børnene mulighed for at kunne udvikle handlekompetencer i forhold til:

•      At udvikle glæde ved at eksperimentere med at bruge kroppen.

•      At udvikle motoriske færdigheder i leg og tilrettelagte aktiviteter.

•      At have fokus på fysisk sundhed, hygiejne og bevægelse.

Tegn:

Ud fra overvejelser af, hvor vi forventer at børnene er udviklingsmæssigt, når læreplanen slutevalueres, beskrives hvilke tegn vi forventer at se på denne udvikling?

  • At børnene viser tegn på en større forståelse af sin egen krop, hvad kroppen kan og hvad der sker med kroppen når man bevæger sig.
  • At børnene viser glæde ved at bevæge sig.
  • At de lidt tilbageholdte børn får mere gåpåmod til at deltage i aktiviteter.

 

Tiltag

•      Metodeovervejelser.

•      Beskrivelse af den planlagte pædagogiske praksis, der skal skabe mulighed for at vi kan opnå vore mål og se de forventede tegn.

 

Metode:

Vi vil tilrettelægge forskellige aktiviteter og acceptere at børnene deltager på forskellige niveauer.

Tiltag:

Ud fra hvert af de 3 temaer, vil vi arbejde med:

Vi vil lave forskellige lege og bevægelsesaktiviteter med udgangspunkt i de 3 forskellige temaer. Det kunne være:

·         Youtube-klip af forskellige lege fra andre kulturer.

·          Indianerlege, hvor man bruger kroppen på forskellig vis.

·         Naturen inddrages i aktiviteterne, hvor man oplever naturen med alle sanserne.

Derudover vil vi i dagligdagen arbejde med:

–          Vi vil lave boardmakers til badeværelset, som viser hvordan man vasker hænder samt tale med børnene om hvor vigtigt en god hygiejne er.

–          Vi vil lave massage med børnene, for at give dem en større kropsbevidsthed.

–          Vi vil bruge salen hver mandag formiddag, hvor vi vil bruge kroppen.

–          Vi vil lave et forløb som har til formål at børnene får større kendskab til kroppen.

Eksempelvis ved at måle pulsen, før og efter bevægelse, tale med børnene om hvad der sker når man er fysisk aktiv. Derudover vil vi vise børnene kroppens opbygning og tale om blandt andet hjerte og lunger og hvad de bruges til.

 

Dokumentation

•      Valg at dokumentations metoder.

•         Vælg eksempler på pædagogiske processer som skal dokumenteres.

Vi laver en proaktiv plan. Det betyder at vi følger børnenes udvikling tæt og dokumenterer og justerer praksis efter behov. Overfor forældrene vil vi dokumentere med billedcollager af vores 3 temaer.

Vi vil udvælge 2 børn, på forskellige niveauer i forhold til gåpåmod, og vise børnenes udvikling ved brug af Marte Meo. Dokumentationen vil ligge i form af en skriftlig analyse af videoklippene.

Vi vil dokumentere børnenes udvikling ved brug af status-udvikling materiale.

Evalueringsplan

•    Valg af evaluerings metoder.

•    Hvem har ansvaret for at evaluere hvad og hvornår.

•    Hvordan inddrages bestyrelsen i evaluering og opfølgning.

 

·         Vores evaluering vil tage udgangspunkt i SMTTE-modellen og vi vil fokusere på trekanten Tegn-Tiltag-Evaluering.

·         Signe er ansvarlig for at sikre en løbende faglig udvikling og refleksion af lærerplanstemaet Krop og Bevægelse, og er ansvarlig for at søge sparring enten hos Evy eller hos kollegaerne på stuemøderne, hvor vi vil debattere vore iagttagelser og herudfra undersøge, om vi ser de forventede tegn, eller om vi skal justere vores tiltag så vi når vore læringsmål.

·         Bestyrelsen godkender både lærerplaner og evalueringer som fremlægges på bestyrelsesmøder.

 

 

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: