Barnets alsidige personlige udviking

Tema 1. Barnets alsidige personlige udvikling Pædagogisk læreplan.

Gældende for de 5-6 årige på Spirerne.

Udarbejdet af Lene,Marianne og Susanne.

2016 til 2018.

Overordnede mål

 

 • At tilbyde børnene mange forskellige muligheder for at deltage aktivt og få betydningsfulde sociale og kulturelle erfaringer.
 • At give plads til, at børnene udfolder sig som selvstændige stærke og alsidige personer, der selv kan tage initiativ.
 • At skabe mulighed for, at børnene oplever sig som værdifulde deltager i og medskabere af et socialt og kulturelt fælleskab.
Sammenhæng

Beskrivelse af den pædagogiske udfordring med udgangspunkt i teori eller praksis.

Det er vigtigt at have et højt selvværd, dette gør at børnene vil sig selv og andre. Det kræver, at det enkelte barn føler sig set, hørt og forstået. Ved at styrke børnenes selvtillid støtter vi børnene i, at turde prøve nye udfordringer der svarer til nærmeste udviklingszone, og derved drager de erfaringer der gør det muligt at mestre nye udfordringer. For at begå sig, er det vigtigt, at have en robusthed til at sige til og fra, samt møde og tackle nye udfordringer.
Læringsmål Den pædagogiske praksis og børnemiljøet skal give mulighed for, at børnene udvikler handle-kompetencer i forhold til:

 • At møde andre anerkendende og respektfuldt.
 • At udvikle kompetencer til at indgå i og bidrage til forpligtende fællesskaber.
 • At udvikle kompetencer til at etablere, indgå i og vedligeholde venskaber.
Tegn:

Ud fra overvejelser af, hvor vi forventer at børnene er udviklingsmæssigt, når læreplanen slutevalueres, beskrives hvilke tegn vi forventer vi at se på denne udvikling?

 • Vi forventer at se børn der bliver bedre til at mærke egne grænser og til at sige til og fra.
 • Vi forventer at se børn der udvikler deres kompetencer til at anerkende egne og andres følelser.
 • Vi forventer at se børn der kan koncentrere sig i længere tid af gangen og er i stand til at tage initiativ og udvikle deres viden, kreativitet og fantasi.
Tiltag

 • Metodeovervejelser.
 • Beskrivelse af den planlagte pædagogiske praksis, der skal skabe mulighed for at vi kan opnå vore mål og se de forventede tegn.

 

Metoder:

 • Vi vil være nærværende og møde børnene ud fra nærmeste udviklings zone.
 • Vi vil forme aktiviteterne, så alle børn kan inkluderes i fællesskaber.
 • Vi voksne vil være gode rollemodeller.

Tiltag:

 • Vi vil arbejde med følelser og bruge materialet Trin for Trin.
 • Vi vil give børnene små konkrete opgaver som svarer til deres nærmeste udviklingszone. Eks. bede dem om at give en besked på kontoret, eller at hente gafler i køkkenet.
 • Vi vil guide børnene i konfliktsituationer, og give dem redskaber til selv at kunne løse konflikter fremadrettet.
 • Vi vil lave et projekt over temaet ”Glød og Flamme” og ”ild er en farlig ven”, som er et materiale udgivet af Børneulykkesfonden og Københavns Brandvæsen 2013. Projektet afsluttes med at børnene får et diplom hver.

 

Dokumentation

 • Valg af dokumentations metoder.
 • Vælg eksempler på pædagogiske processer som skal dokumenteres.
 Den interne dokumentation: (personalet)

 • Vi vil arbejde målrettet med iagttagelse og observationer og ud fra vore iagttagelser/observationer udfylde et dialoghjul om barnets udvikling. Dialoghjulet vil vi benytte som dialogredskab på stuemøder og i samarbejde med forældrene.
 • Vi vil lave proaktive planer, for konkret at dokumentere enkelte børns udvikling, og vores egen udvikling af praksis ind i de forskellige temaer. De proaktive planer vil indgå i evalueringerne som dokumentation

 

 

Den eksterne dokumentation: (forældrene)

–       Vi vil tage billeder af vore pædagogiske forløb, som vi vil vise forældrene på skærmen på gangen eller på opslagstavlen og når det er relevant også på hjemmesiden og facebook. Dette både for at forældrene kan få indblik i deres børns hverdag, og for at skabe et godt grundlag for dialog mellem børn og forældre.

 

Den eksterne dokumentation: (Kommunen)

 • Vi vil løbende lave praksisfortællinger der viser den pædagogiske processer, og medsende dem ved slutevalueringen af læreplanen.
Evalueringsplan

 • Valg af evaluerings metoder.
 • Hvem har ansvaret for at evaluere hvad og hvornår.
 • Hvordan inddrages bestyrelsen i evaluering og opfølgning.
For at sikre en løbende faglig udvikling og refleksion vil vi på stuemøder debattere vore iagttagelser og herudfra undersøge, om vi ser de forventede tegn, og om vore tiltag er gode nok eller om de skal justeres, så vi når vore læringsmål.

Hvert tema evalueres når vi i en periode har haft fokus på temaets læringsmål.

Lene er ansvarlig for at indsamle materiale til dokumentation, og sørge for slutevalueringen.

Konkret plan over og skabelon for dokumentation og evaluering findes også her på siden.

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: