Krop og bevægelse for Spirerne 2016-18

Krop og bevægelse Pædagogisk læreplan.

Gældende for de 5-6 årige på Spirerne.

Overordnede mål

 

 • At børnene oplever glæde ved, accept af og forståelse for deres egen krop og oplever glæden ved at være i bevægelse.
 • At det i dagtilbuddet er muligt at styrke børnenes fysiske sundhed, blandt andet med fokus på ernæring, hygiejne og bevægelse.
 • At børnene med alle sanser tilegner sig den fysiske, kulturelle og sociale omverden.
Sammenhæng

Beskrivelse af den pædagogiske udfordring, med udgangspunkt i teori eller praksis.

 

Det er vores hensigt, at bevægelse skal blive en naturlig del af børnenes liv, og at de vil tage de erfaringer de har, fra deres dagligdag i børnehaven med videre i livet, for at skabe bedre både fysisk og mental sundhed.

Forskningen viser, at børn der har en god fysisk form, er potentielt bedre stillet med hensyn til koncentration, kreativitet, indlæring og kropsbevidsthed. Kroppen er dog mere end et værktøj til at bevæge sig med – det er et stort sansesystem, som udgør fundamentet for erfaring, læring, følelsesmæssige og sociale processer samt kommunikation. Ved at tage vare på kroppen og sikre dens udfoldelser, lægges grundlaget for fysisk sundhed.

Læringsmål Den pædagogiske praksis og børnemiljøet skal give børnene mulighed for at kunne udvikle handlekompetencer i forhold til:

 • At bruge og mærke deres krop gennem fysisk udfoldelse.
 • At fysisk udfoldelse kan danne rammen om værdifulde fællesskaber.
 • Om kroppens funktion, styrker og bevægelsesudtryk.
 • Vigtigheden af personlig hygiejne.
 • Selvhjulpenhed via de udfordringer hverdagen stiller.
Tegn:

Ud fra overvejelser af, hvor vi forventer at børnene er udviklingsmæssigt, når læreplanen slutevalueres, beskrives hvilke tegn vi forventer vi at se på denne udvikling?

 • Vi forventer at se børn der er selvhjulpne med påklædning og hygiejne.
 • Vi forventer at se børn der efterhånden selv er i stand til at organisere bevægelseslege.
 • Vi forventer at se børn der begynder at vise interesse for kroppens opbygning og begynder at udvise forståelse for vigtigheden af, hvad de spiser.
 • Vi forventer at børnene får en begyndende forståelse hvorfor det er vigtigt med motion.
 • Vi forventer at se børnene får mere ro i kroppen.

 

 

Tiltag

 • Metodeovervejelser.
 • Beskrivelse af den planlagte pædagogiske praksis, der skal skabe mulighed for at vi kan opnå vore mål og se de forventede tegn.

§

Opfyldelse af mål:

Stimulering og udvikling af fysiske og motoriske færdigheder kan foregå ved, at sørge for at børnene færdes i stimulerende legemiljøer, da pirrer deres lyst til fysisk aktivitet både inde og udedørs.

 • Vi vil tilrettelægge læringsmiljøer for børnene der sikre at de kan udfolde sig kropsligt i alle sammenhænge i hverdagen.
 • Vi vil støtte og guide børns kropslige udfoldelser ude og inde ved daglige aktiviteter så som pacourbanen, skaterbanen, hoppepuden og gymnastiksalen.
 • Vi vil lave et tema om kroppen og skelettet, som vi vil afslutte med en udflugt til Naturhistorisk museum i Århus. Her vil fokus også være, at vi arbejder med sundhed, tale om sund mad ved måltiderne mm.
Dokumentation

 • Valg at dokumentations metoder.
 • Vælg eksempler på pædagogiske processer som skal dokumenteres.
Den interne dokumentation: (personalet)

 • Vi vil arbejde målrettet med iagttagelse og observationer og ud fra vore iagttagelser/observationer udfylde et dialoghjul om barnets udvikling. Dialoghjulet vil vi benytte som dialog redskab på stuemøder og i samarbejde med forældrene.
 • Vi vil lave proaktive planer, for konkret at dokumentere enkelte børns udvikling, og vores egen udvikling af praksis ind i de forskellige temaer. De proaktive planer vil indgå i evalueringerne som dokumentation

Den eksterne dokumentation: (forældrene)

 • Vi vil tage billeder af vore pædagogiske forløb, som vi vil vise forældrene på skærmen på gangen eller på opslagstavlen og når det er relevant også på hjemmesiden og facebook. Dette både for at forældrene kan få indblik i deres børns hverdag, og for at skabe et godt grundlag for dialog mellem børn og forældre.

Den eksterne dokumentation: (Kommunen)

 • Vi vil løbende lave praksisfortællinger der viser de pædagogiske processer, og medsende enkelte ved slutevalueringen af læreplanen.
Evalueringsplan

 • Valg af evaluerings metoder.
 • Hvem har ansvaret for at evaluere hvad og hvornår.
 • Hvordan inddrages bestyrelsen i evaluering og opfølgning.

 

For at sikre en løbende faglig udvikling og refleksion vil vi på stuemøder debattere vore iagttagelser og herudfra undersøge, om vi ser de forventede tegn, og om vore tiltag er gode nok eller om de skal justeres, så vi når vore læringsmål.

Hvert tema evalueres når vi i en periode har haft fokus på temaets læringsmål.

Lene er ansvarlig for at indsamle materiale til dokumentation og sørge for slutevalueringen.

Konkret plan over og skabelon for dokumentation og evaluering findes også her på siden

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: