Kulturelle udtryksformer og værdier for Spirerne 2016-18

Kulturelle udtryksformer og værdier Pædagogisk læreplan.

Gældende for de 5-6 årige på Spirerne.

Overordnede mål

 

 • At børnene får mulighed for at møde og afprøve sig selv i forhold til et bredt spekter af kulturelle udtryksformer.
 • At børnene har adgang til materiale, redskaber og moderne medier som kan give oplevelser og bidrage til børns skabende kulturelle aktiviteter.
 • At børn får lejlighed til at deltage i og få viden om kultur, kulturhistorie, traditioner og kunstneriske tilbud.
Sammenhæng

Beskrivelse af den pædagogiske udfordring, med udgangspunkt i teori eller praksis.

For at opleve glæden ved kulturen, skal børnene præsenteres for et bredt udbud.

Gennem traditioner får børnene en forståelse for det samfund de er en del af.

De normer og spilleregler børnene præsenteres for, er med til at danne dem, at inkludere dem og giver dem mulighed for at kunne begå sig.

Vores institution er samlingssted for mange forskellige nationaliteter og kulturer, dette ser vi som en berigelse i forhold til at se, respektere og forstå forskelligheder, men også som en udfordring både sprogligt og i forbindelse med forældresamarbejdet.

Læringsmål Den pædagogiske praksis og børnemiljøet skal give børnene mulighed for at kunne udvikle handlekompetencer i forhold til:

 • At eksperimentere med, øve sig i og afprøve sig selv i forhold til et bredt spekter af kulturelle udtryksformer, så som musik, medier og kreative processer.
 • At udvikle respekt og forståelse for forskelligheder, levevis og familieformer.
Tegn:

Ud fra overvejelser af, hvor vi forventer at børnene er udviklingsmæssigt, når læreplanen slutevalueres, beskrives hvilke tegn vi forventer vi at se på denne udvikling?

 • Vi forventer at se børn der tør eksperimentere og afprøve sig selv i forskellige måder at udtrykke sig på, eksempelvis ved hjælp af musik.
 • Vi forventer at se børn der udviser glæde ved at udtrykke sig gennem skabende processer, og får forståelse for at omsætte sansning /oplevelser til at skabe noget kreativt. (eksempelvis fortælle, tegne eller male det de har oplevet på ture)
 • Vi forventer at se børn der udviser engagement og glæde ved at prøve noget nyt.
Tiltag

 • Metodeovervejelser.
 • Beskrivelse af den planlagte pædagogiske praksis, der skal skabe mulighed for at vi kan opnå vore mål og se de forventede tegn.

§

 • Vi vil i en periode arbejde med musik og musikinstrumenter. Alle har et musikinstrument og skal bidrage til det fælles rytme nummer som børnene spiller. Børnene lære at vente på tur og opmuntrer hinanden og de skal være aktive i læringen.
 • Vi vil tilbyde børnene adgang til pc og andre elektroniske medier.
 • Vi vil tage børnene med ud i nærmiljøet og vise f.eks. rådhuset, banegården og forskellige statuer.
Dokumentation

 • Valg at dokumentations metoder.
 • Vælg eksempler på pædagogiske processer som skal dokumenteres.
Den interne dokumentation: (personale)

 • Vi vil arbejde målrettet med iagttagelse og observationer og ud fra vore iagttagelser/observationer udfylde et dialoghjul om barnets udvikling. Dialoghjulet vil vi benytte som dialogredskab på stuemøder og i samarbejde med forældrene.
 • Vi vil lave proaktive planer, for konkret at dokumentere enkelte børns udvikling, og vores egen udvikling af praksis ind i de forskellige temaer. De proaktive planer vil indgå i evalueringerne som dokumentation

Den eksterne dokumentation: (forældrene)

 • Vi vil tage billeder af vore pædagogiske forløb, som vi vil vise forældrene på skærmen på gangen og når det er relevant også på hjemmesiden og facebook. Dette både for at forældrene kan få indblik i deres børns hverdag, og for at skabe et godt grundlag for dialog mellem børn, forældre og personale.

Den eksterne dokumentation: (Kommunen)

 • Vi vil løbende lave praksisfortællinger der viser den pædagogiske processer, og medsende dem ved slutevalueringen af læreplanen.
 • Vi vil tage billeder af vores kunstudstilling som vi vil sende med ved slutevalueringen af læreplanen.
Evalueringsplan

 • Valg af evaluerings metoder.
 • Hvem har ansvaret for at evaluere hvad og hvornår.
 • Hvordan inddrages bestyrelsen i evaluering og opfølgning.

 

For at sikre en løbende faglig udvikling og refleksion vil vi på stuemøder debattere vore iagttagelser og herudfra undersøge, om vi ser de forventede tegn, og om vore tiltag er gode nok eller om de skal justeres, så vi når vore læringsmål.

Hvert tema evalueres når vi i en periode har haft fokus på temaets læringsmål.

Marianne er ansvarlig for at indsamle materiale til dokumentation og sørge for slutevalueringen.

Konkret plan over og skabelon for dokumentation og evaluering findes også her på siden.

 

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: