Sociale kompetencer for Spirerne 2016-18

Tema 2. Sociale kompetencer Pædagogisk læreplan.

Gældende for de 5-6 årige på Spirerne.

Overordnede mål

 

 • At sikre, at børnene anerkendes og respekteres som de personer, de er, og at de oplever at høre til
 • At børnene oplever tryghed og tillid i deres relationer til både voksne og andre børn i dagtilbud uden mobning og drillerier, og hvor ingen holdes udenfor
 • At børnene inddrages og opmuntres til at være aktive deltagere i fællesskabet. At de lærer at samarbejde med andre og deltager i de demokratiske beslutningsprocesser
Sammenhæng

Beskrivelse af den pædagogiske udfordring, med udgangspunkt i teori eller praksis.

Sociale kompetencer handler i høj grad om børnenes handle- og læringskompetencer, og om hvorvidt børnene kan omsætte disse til en adfærd der betyder inklusion i fællesskabet. Derfor er fokus, når vi taler om social inklusion, på de børnefællesskaber der opstår og som vi er ansvarlige for at skabe og udvikle. Den måde vi talesætter børnene og deres kompetencer på, har stor betydning for deres mulighed for deltagelse i fællesskaberne, og vi har en særligforpligtelse til at være opmærksomme på eksklusionsrisici og på egen praksis i forhold til dette. Derfor er den pædagogiske praksis rettet mod vejledt deltagelse og læring i praksisfællesskaber, med den anerkendende tilgang som udgangspunkt.
Læringsmål Den pædagogiske praksis og børnemiljøet skal give børnene mulighed for at kunne udvikle handlekompetencer i forhold til:

 • At møde andre anerkendende og respektfuldt.
 • At udvikle kompetencer til at indgå i og bidrage til forpligtende fællesskaber.
 • At udvikle kompetencer til at etablere, indgå i og vedligeholde venskaber.
Tegn:

Ud fra overvejelser af, hvor vi forventer at børnene er udviklingsmæssigt, når læreplanen slutevalueres, beskrives hvilke tegn vi forventer vi at se på denne udvikling?

 • Vi forventer at se børn der i højere grad kan indgå i forskellige fællesskaber.
 • Vi forventer at se børn der får et højere selvværd og så meget selvtillid at de tør tro på egne evner.
 • Vi forventer at se børn der i højere grad kan respektere andres grænser og aflæse andres signaler, og udvise omsorg for hinanden.
Tiltag

 • Metodeovervejelser.
 • Beskrivelse af den planlagte pædagogiske praksis, der skal skabe mulighed for at vi kan opnå vore mål og se de forventede tegn.

 

 

 • Vi vil undersøge børnemiljøet i forhold til det psykiske miljø, ved at interviewe børnene vedrørende legerelationer og venskaber.
 • I vore daglige gøremål vil vi opdele stuen i mindre grupper, så det enkelte barn får større mulighed for at komme til orde, og for at skabe mulighed for større nærvær i forhold til det enkelte barn.
 • Vi vil hjælpe børnene med at indgå i relationer, som kan give mulighed for at der opstår venskaber. Vi vil inddrage forældrene, så de har mulighed for at støtte op om relationerne.
 • Vi vil guide børnene i konflikter ved at hjælpe dem med at afkode og sætte ord på egne og andres følelser og give dem plads til at forklare sig og sine handlinger. Samtidig vil vi arbejde med at mindske skæld ud, da vi ud fra sidste børnemiljøvurderings undersøgelse så, at børnene fik det skidt når de blev skældt ud.
 • Vi vil opmuntre til hjælpsomhed blandt børnene. Vi vil gøre det ved at opfordre børnene til at hjælpe hinanden i og omkring vores hverdagsrutiner fx dække bord sammen og aktiviteter hvor de skal samarbejde.
 • Vi vil hjælpe børnene til at indgå i fællesskaber, så de får en oplevelse af at være betydningsfuld. Vi vil gøre det ved bl.a. vejledt deltagelse hvor vi følger børnenes spor.
Dokumentation

 • Valg at dokumentations metoder.
 • Vælg eksempler på pædagogiske processer som skal dokumenteres.
Den interne dokumentation: (personalet)

 • Vi vil arbejde målrettet med iagttagelse og observationer og ud fra vore iagttagelser/observationer udfylde et dialoghjul om barnets udvikling. Dialoghjulet vil vi benytte som dialogredskab på stuemøder og i samarbejde med forældrene.
 • Vi vil lave proaktive planer, for konkret at dokumentere enkelte børns udvikling, og vores egen udvikling af praksis ind i de forskellige temaer. De proaktive planer vil indgå i evalueringerne som dokumentation

Den interne dokumentation: (børn)

 • Vi vil sammenskrive tendenserne fra undersøgelsen af børnemiljøet og reflektere os frem til mulige løsninger på børnenes evt. oplevede problemer.

Den eksterne dokumentation: (forældrene)

 • Vi vil tage billeder af vore pædagogiske forløb, som vi vil vise forældrene på skærmen på gangen eller opslagstavlen og når det er relevant også på hjemmesiden og facebook. Dette både for at forældrene kan få indblik i deres børns hverdag, og for at skabe et godt grundlag for dialog mellem børn og forældre.

Den eksterne dokumentation: (Kommunen)

 • Vi vil løbende lave praksisfortællinger der viser den pædagogiske processer, og medsende dem ved slutevalueringen af læreplanen.
 • Vi vil ved aflevering af læreplanen medsende vores sammenskrivning af interview undersøgelsen af børnemiljøet i forhold børnenes relationer og venskaber.
Evalueringsplan

 • Valg af evaluerings metoder.
 • Hvem har ansvaret for at evaluere hvad og hvornår.
 • Hvordan inddrages bestyrelsen i evaluering og opfølgning

 

For at sikre en løbende faglig udvikling og refleksion vil vi på stuemøder debattere vore iagttagelser og herudfra undersøge, om vi ser de forventede tegn, og om vore tiltag er gode nok eller om de skal justeres, så vi når vore læringsmål.

Hvert tema evalueres når vi i en periode har haft fokus på temaets læringsmål.

Marianne er ansvarlig for at indsamle materiale til dokumentation og sørge for slutevalueringen.

Konkret plan over og skabelon for dokumentation og evaluering findes her på siden

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: