Sprog for Spirerne 2016-18

Tema 3. Sprog Pædagogisk læreplan.

Gældende for de 5-6 årige på Spirerne.

Overordnede mål
 • Børn skal have mulighed for at udvikle deres sprog gennem alle hverdagens aktiviteter.
 • Børn skal udfordres til sproglig kreativitet samt til at udtrykke sig gennem forskellige genrer
 • Børn skal støttes i at udvikle deres nysgerrighed og interesse for tegn, symboler og den skriftsprog lige verden, herunder bogstaver og tal
 • Børn skal have adgang til at bruge forskellige kommunikationsmidler
Sammenhæng

Beskrivelse af den pædagogiske udfordring, med udgangspunkt i teori eller praksis.

Gennem sprogets mangfoldigheder får børnene mulighed for at gøre sig forståelig og blive forstået. Selvværd og selvtillid styrkes i takt med at sproget mestres.

Sproget og de mange andre udtryksformer giver barnet mulighed for at begå sig i sociale sammenhænge, indgå i fællesskabet og skabe relationer.

Gennem sproget lærer børnene at forstå sig selv og omverdenen.

Læringsmål Den pædagogiske praksis og børnemiljøet skal give børnene mulighed for at kunne udvikle handlekompetencer i forhold til:

 • En kommunikativ sprogevne, dvs. at det enkelte barn kan udvikle en sproglig viden og udvikle sprogfærdigheder, som er nødvendige for at kunne klare alle de forskellige kommunikationsbehov der måtte opstå i barnets hverdag.
 • Et godt sprogligt fundament i færdigheder indenfor det produktive talesprog, det receptive talesprog, samt lydlige kompetencer og kommunikative kompetencer.
 • At have lyst til og mod på at bruge sproget og skriftsproget kreativt og eksperimenterende i dialogen og kontakten med omverdenen.
 • At udvikle sig i positiv retning i generel, fokuseret eller særlig indsats.

 

Tegn:

Ud fra overvejelser af, hvor vi forventer at børnene er udviklingsmæssigt, når læreplanen slutevalueres, beskrives hvilke tegn vi forventer vi at se på denne udvikling?

 • Vi forventer at se børn, der kan løse de fleste konflikter ved hjælp at sproget.
 • Vi forventer at se børn der bliver mere nysgerrige og interesseret i at fortælle og lytte til andre og også børn der magter at svare mere deltaljeret.
 • Vi forventer at se børn der får udvidet deres ordforråd og bliver bedre til at konstruere sætninger, med korrekt form, tid og endelser.
 • Vi forventer at se børn der får lettere ved at gøre sig forståelige over for andre.
 • Vi forventer at se børn der begynder at interesserer sig for skriftsproget, og begynder at få en fornemmelse af, hvad skriftsproget kan bruges til.
 • Vi forventer at se børn, der selv kan skrive deres eget navn.

 

Tiltag

 • Metodeovervejelser.
 • Beskrivelse af den planlagte pædagogiske praksis, der skal skabe mulighed for at vi kan opnå vore mål og se de forventede tegn.

§

 

 • Arbejde med Hit med lyden.
 • Ved at arbejde med ideerne i Hit med lyden får førskolebørnene mulighed for gennem leg, at tilegne en begyndende viden om alfabetet, dets bogstaver og sproglyde.
 • Vi vil være bevidste om, at sætte mellem-frekvente ord på alt i forhold til de daglige gøremål og aktiviteter.
 • Vi vil fortsat mindst en gang ugentlig holde børnemøder hvor vi tager emner op, som fylder i børnenes verden. De voksne taler med børnene og er opmærksom på den gode udviklende dialog og sørger for, at alle børn har mulighed for at komme til orde.
 • Vi laver handleplaner på de børn der sprogligt har specielle udfordringer.
 • Vi vil fortsat lave skoledag en gang ugentlig. Hvor vi bl.a. vil arbejde med skriftsproget.
Dokumentation

 • Valg at dokumentations metoder
 • Vælg eksempler på pædagogiske processer som skal dokumenteres
 Den interne dokumentation: (personalet)

 • Vi vil arbejde målrettet med iagttagelse og observationer og ud fra vore iagttagelser/observationer udfylde et dialoghjul om barnets udvikling. Dialoghjulet vil vi benytte som dialogredskab på stuemøder og i samarbejde med forældrene.
 • Vi vil lave proaktive planer, for konkret at dokumentere enkelte børns udvikling, og vores egen udvikling af praksis ind i de forskellige temaer. De proaktive planer vil indgå i evalueringerne som dokumentation

Den eksterne dokumentation: (forældrene)

 • Vi vil tage billeder af vore sprogforløb, som vi vil vise forældrene på skærmen på gangen eller på opslagstavlen og når det er relevant også på hjemmesiden og facebook. Dette både for at forældrene kan få indblik i deres børns hverdag, og for at skabe et godt grundlag for dialog mellem børn og forældre.

Den eksterne dokumentation: (Kommunen)

 • Vi vil løbende lave praksisfortællinger der viser den pædagogiske processer, og medsende dem ved slutevalueringen af læreplanen.
Evalueringsplan

 • Valg af evaluerings metoder.
 • Hvem har ansvaret for at evaluere hvad og hvornår.
 • Hvordan inddrages bestyrelsen i evaluering og opfølgning.
For at sikre en løbende faglig udvikling og refleksion vil vi på stuemøder debattere vore iagttagelser og herudfra undersøge, om vi ser de forventede tegn, og om vore tiltag er gode nok eller om de skal justeres, så vi når vore læringsmål.

Hvert tema evalueres når vi i en periode har haft fokus på temaets læringsmål.

Susanne er ansvarlig for at indsamle materiale til dokumentation og sørge for slutevalueringen.

Konkret plan over og skabelon for dokumentation og evaluering findes her på siden.

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: