Uddannelsesplan

Uddannelsesplan.

Visioner og værdigrundlag:

 

Børnehuset Ta’fat er pr 1. april 2012 en privat institution med tilknytningsforhold til KFUM´s sociale arbejde i Danmark. Et grundlæggende udgangspunkt er, at det enkelte menneske er uerstatteligt og har værdi. For os er ligeværdighed en forudsætning for at opnå en god kontakt til andre mennesker, og det vigtigt for os, at møde folk med de meget forskellige livsbetingelser og udfordringer forældrene kommer med, og herudfra at tage udgangspunkt i det enkelte menneskes ressourcer. Vi arbejdet med inklusion, og det betyder ar vi er optaget af at alle også voksne, skal føle sig som en del af fællesskabet, og her er forældreinddragelse en vigtig del.

 

Det indebærer en nysgerrighed og en accept af andre mennesker, på tværs af kultur, tro og andre overbevisninger. Vi tror på at denne holdning og den kontakt der herved skabes, er med til at give forældrene tryghed og lyst til mere. Vi har fokus på forældresamarbejdet og vi er åbne og informerer dem, når der er noget der bekymrer os. Vi fortæller forældrene, at det er vigtigt at vi samarbejder omkring deres barn, og oplever mere at forældrene ser os som medspiller og samarbejdspartnere. At de er bevidste om at vi ønsker det bedste for dem og deres barn.

 Vores mål er at skabe et trygt miljø med udviklingsmuligheder for børn, unge og voksne, så de får mulighed for at trives og udvikle sig optimalt.

 

Begrundelse for uddannelsesplanen

Uddannelsesplanen giver den studerende mulighed for at forholde sig til praktikinstitutionen inden valg af praktiksted.

Uddannelsesplanen er henholdsvis et lovkrav, men også et arbejdsredskab for den studerende i samarbejde med praktikvejlederen samt uddannelsesinstitutionen.

 

 Praktikvejleder:

Er selvfølgelig altid en pædagog, men ikke nødvendigvis den samme fra praktikperiode til praktikperiode.

Krav og forventninger:

 

Vi forventer at den studerende:

 • Deltager aktivt i det daglige arbejde.
 • Viser initiativer i det pædagogiske arbejde.
 • Viser engagement og åbenhed for at lære.
 • Tilegner sig viden om børns 0 – 6 års udvikling.
 • Tilegner dig viden om anerkendende kommunikation.
 • Går aktivt ind i forældresamarbejdet.
 • Reflektere over egen og andres praksis – samt      sætter sig selv ”i spil”.
 • At lade sig integrere i personalegruppen.
 • At du arbejder efter institutionens værdier og      pædagogiske overvejelser.
 • At du forholder dig til institutionens      virksomhedsplan og læreplaner.
 • At du udarbejder pædagogiske løsningsmuligheder      samt planlægger handlingsforløb, således at der handles bevidst ud fra      teoretiske, erfaringsbaseret samt etiske overvejelser. – Du skal vide hvad      du gør, samt hvorfor du gør det.
 • At du videreudvikler dine kompetencer i forhold til      at synliggøre egne pædagogiske holdninger og værdier, altså din faglige      identitet.
 • Indgår i mødeplan på lige vilkår med kollegaerne.

Procedure for modtagelse af studerende

 

Praktikforberedelse:

 1. Den studerende formulerer forventninger til      praktikken.
 2. Den studerende formulerer foreløbige mål for      praktikken med udgangspunkt i spørgsmålene:

–        Hvilket kendskab har jeg til børnehave og børnenes udviklings- og omsorgsbehov?

–        Hvilke problemfelter fra sidste praktiks vurderingssamtale skal jeg arbejde på at forbedre?

 1. Den studerende besøger Gefionsgården. Formålet med      besøget er:
  • At du får kendskab til dit kommende praktiksted.
  • At du får hilst på kommende vejleder samt       kollegaer.
  • At du får aftalt og klarlagt de gensidige       forventninger.
  • At du får udleveret relevant materiale om       praktikstedet.
  • At du får mødeplan, datoer for planlagte       aftenmøder og kommende arrangementer.

 

I begyndelsen af praktikken:

4. Ved praktikkens start medbringer du dit praktikdokument, som indeholder dine forventninger, mål for praktikken samt dine spørgsmål til praktikstedet.

5. Endvidere forventes det, at du beskriver dine overvejelser over relevant litteratur.

6. Læringsmålene skal være godkendt senest 3 uger efter praktikstart. Som studerende er det dit ansvar at disse udfærdiges.

På de første vejledningsmøder vil du som studerende modtage feed back på dine læringsmål.

7.  Den studerendes mål og institutionens mål drøftes med praktikvejleder og praktiklæreren fra seminariet ved et mål besøg hvor de godkendes.

 

I løbet af praktikken:

8.. Læringsmålene for den studerendes praktik drøftes løbende i vejledningstimerne. Praktikdokumentet udbygges i hele forløbet, i forhold til hvordan du arbejder med dine læringsmål. Disse med udgangspunkt i bilag 7.

9. På 2/3´s mødet drøfter praktikvejleder, studerende og praktiklæreren, i hvilken udstrækning den studerende forventes at opnå de opstillede mål.

 

Ved slutningen af praktikken:

10. Praktikvejlederen foretager den endelige vurdering af den studerendes praktik og sender vurderingen til seminariet.

 

De 3 praktikperioder:

 I 1. praktikperiode rettes primært mod den konkrete pædagogiske praksis.

 

Målet for øvelsesstuderende:

 • Deltager aktivt i det daglige arbejde.
 • Viser initiativer i det pædagogiske arbejde.
 • Selv skaber kontakt til børnene.
 • Indgår aktivt i samarbejdet med din vejleder og det      øvrige personale.
 • Udvikler viden om den pædagogiske refleksion og      undre dig over den pædagogiske praksis.
 • Viser engagement og åbenhed for at lære.
 • Tilegner dig viden om børns 0 – 6 års udvikling.
 • Tilegner dig viden om anerkendende kommunikation.
 • Tilegner dig en indsigt i egne styrker og svagheder      samt personlige og faglige udviklingsmuligheder.

 

2. praktikperiode omfatter institutionelle perspektiver.

 

Målet for 1. lønnet:

 • Deltager aktivt i det daglige arbejde.
 • Viser initiativer og selvstændighed i det      pædagogiske arbejde.
 • Selv skaber kontakt til børnene og deres forældre.
 • Går aktivt ind i forældresamarbejdet.
 • Indgår aktivt i samarbejdet med din vejleder og det      øvrige personale.
 • Tilegner dig viden om anerkendende kommunikation.
 • Udvikler din viden om den pædagogiske praksis      gennem iagttagelse.
 • Kan handle på baggrund af egne vurderinger og      iagttagelser.
 • Viser pædagogisk refleksion og undre dig over den      pædagogiske praksis.
 • Viser engagement og åbenhed for at lære.
 • Få viden om børns 0 – 6 års udvikling.
 • Får en indsigt i egne styrker og svagheder samt      personlige og faglige udviklingsmuligheder.

 

 1. 3.     praktikperiode handler om, at placere den pædagogiske opgave i forhold til den samfundsmæssige forandringsproces.

 

Målet for 2. lønnet:

 • Deltager aktivt og med i planlægningen af det daglige arbejde.
 • Viser faglig kompetence og selvstændighed i det pædagogiske arbejde.
 • Går aktivt ind i forældresamarbejdet.
 • Indgår i et dynamisk samspil med børnene og de øvrige medarbejdere.
 • Udvikler viden om den pædagogiske praksis gennem iagttagelse.
 • Tilegner sig viden om anerkendende kommunikation.
 • Selvstændigt kan beskrive, analyserer og handle pædagogisk.
 • Viser pædagogisk refleksion og videre at udvikle den pædagogiske praksis.
 • Viser ansvarlighed og modenhed i det pædagogiske arbejde.
 • Bruger sin viden om 0 – 6 års børns udvikling.
 • Får en indsigt i egne styrker og svagheder samt personlige og faglige udviklingsmuligheder.

 

 Specialisering:

I forhold til specialisering indenfor børn og unge området. Med udgangspunkt i bilag 8 i uddannelsens bekendtgørelse.

a) Menneske-, lærings- og udviklingssyn i relation til konkrete didaktiske og metodiske overvejelser.

Hvilket menneskesyn, lærings og udviklingssyn baseres praksis på i din praktikinstitution.

b) Børn og unges livsbetingelser og trivsel, herunder omsorgssvigt og mobning, i relation til kulturelle, institutionelle og samfundsmæssige vilkår.

Hvilke betingelser kendetegner institutionens børn, hvilken rolle har nutidens daginstitution i dette område, forebyggelse af mobning og blandt børnene, hvilke samfundsmæssige vilkår har betydning for barnets og gruppens trivsel.

c) Inklusion og eksklusion.

Fokusering på individ samt gruppen, rummelighed, samt pædagogens rolle / forældresamarbejde.

d) Omsorg, magt og relationsdannelse.

Autonomibegreber, synlig og usynlig omsorg, børnenes venskabsrelationer, relationsformer.

e) Børn- og unge kultur, leg og aktiviteter.

Børnenes legekultur, forskellige børne relaterede aktiviteter –  skabende kultur / værdiarbejde.

f) Brugerinddragelse og rettigheder, herunder samarbejde med og vejledning af forældre og andre pårørende samt fag personer.

Forældresamarbejde – bestyrelsesarbejde – tværfagligt samarbejde.

g) Udsatte børn og unge samt børn og unge med særlige behov for pædagogisk støtte og indsats.

Horsens kommunes udarbejdede børnepolitik, samt udarbejde handleplaner.

h) Forebyggende arbejde og interventionsformer.

Horsens kommunes børnepolitik, tværfagligt samarbejde, den røde tråd, læreplanerne.

 i) Love, konventioner og regler af særlig betydning for børn, unge og deres pårørende.

Dagtilbudsloven, børnemiljøloven, styrelsesvedtægterne samt husets interne regler.

 j) Pædagogiske læreplaner og sprogvurdering i dagtilbud.

k) Skolestart og fritidsordning. Overgang fra daginstitution til skole.

Samarbejde mellem børnehaver og skole, samarbejdsaftaler – overleveringer, førskolegrupper, skoleparathed.

 

Vejledning

Uddannelsesansvaret er placeret hos lederen, men praktikvejlederen er på den stue hvor den studerende er.

Det er praktikvejlederens opgave at afsætte tid (skemalægge) til vejledningen.

Vi har prioteret at der er 1,5 timers vejledning om ugen. Den studerende har mulighed for at henvende sig til andre ansatte end vejlederen, for at få den nødvendige faglige viden – alle uddannede pædagoger har en general forpligtelse til at vejlede.

 

Forventninger:

 • At du udarbejder en dagsorden til vejledning senest      2 dage før vejledningen.
 • At du skriver referat fra hver vejledning.
 • At du møder velforberedt op til vejledning.
 • Vi tilbyder at gennemlæse og kommentere skriftligt      arbejder der vedrører praktikstedet, og forventer at have kendskab til det      skriftlige arbejde, som du ønsker at formidle til seminariet.

 

Vejledningstimernes indhold:

Det er den studerende der har ansvaret for planlægningen af indholdet, så vidt muligt i samarbejde med praktikvejlederen.

 

Vejledning i forhold til praktikopgaven:

Det er den studerendes opgave og det er dig der beslutter hvad der skal stå, men vi vil gerne vejlede i det omfang der er brug for det.

 

Her er nogle af vores forslag til hvad vejledningen kan bruges til:

Målformuleringen – gensidige forventninger – husets struktur – iagttagelser – forældresamarbejde og forældresamtaler – børn og kost – børns udvikling 0-6 år – børnegruppen – institutionens pædagogik – samarbejde med andre faggrupper – sikkerheds og tillidsrepræsentantens arbejde – økonomi – administration og ledelse – relevant litteratur – den studerendes egen udvikling – konfliktløsning.

Evaluering og vurdering af praktikken

Den endelige vurdering af praktikken:

Inden afslutningen af praktikken bliver der holdt en evalueringssamtale, hvor du som studerende får sin skriftlige udtalelse, som bliver udgangspunktet for samtalen.

Det er en samtale mellem den studerende og praktikvejlederen.

 

Evaluering:

Der skal laves en skriftlig evaluering af hele praktikken, som skal indeholde følgende punkter:

 

 1. Hvordan var det første møde med institutionen      (formødet)?
 2. Hvordan har modtagelsen været (den første uge)?
 3. Hvordan har personalesamarbejdet været på stuen?
 4. Hvordan har vejledningstimerne været, i forhold      til: indkald, varighed og antal?
 5. Hvad har været svært?
 6. Hvad har du haft størst udbytte af?
 7. Har samarbejdet med seminariet været godt?
 8. Har du haft mulighed for faglige diskussioner?

Du er velkommen til selv at komme med flere punkter.

 

Samarbejde med seminariet

Vi samarbejder med Gedved Statsseminarium om at få praktikken til at fungere sammen for dig som studerende.

Din praktikvejleder deltager som udgangspunkt i de indkald og møder som vi inviteres til på seminariet, og vi forsøger til stadighed at holde os orienteret om nye studiemæssige tiltag og forandringer.

Inden afslutningen af din praktik evalueres og vurderes din praktik skriftligt af din praktikvejleder.

I tilfælde af, at praktikken ikke kan godkendes, indkalder seminariet til et møde, hvor både institutionen samt seminariet er repræsenteret. Her har både praktikvejleder og du som studerende mulighed for at kommentere på vurderingen. Det er seminariet der træffer den endelige afgørelse.

Hvis vi oplever at praktikken er vanskelig for dig, vil vi tidligst muligt kontakte seminariet.

 

Evaluering af uddannelsesplanen

Hvert 2. år, og hvis uddannelsens bekendtgørelse eller seminariets studieordning bliver ændret.

 

 

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: