Udendørs børnemiljø

Analyse af spørgeskemaundersøgelse af natur marts 2013.

Undersøgelser af denne karakter skal tages med et vidst forbehold, og man må vide, at den ikke giver udtryk for en endegyldig sandhed, men udelukkende giver et øjebliksbillede af den virkelighed børnene opfatter, på det givne tidspunkt. Stiller man de samme spørgsmål en måned senere, kan svarene se fuldstændig anderledes ud. Børn er umiddelbare og forholder sig til den virkelighed de står i her og nu, og det præger selvfølgelig undersøgelsen. Resultatet er meget afhængigt af, spørgsmålenes karakter, den måde spørgsmålene bliver stillet på, og også af den relation barnet har til den voksne, der stiller spørgsmålene. Alligevel er der nogle fællestræk og nogle ting, man kan udlede og kigge på, som kan være medvirkende til ændre børnemiljøet i positiv retning efter børnenes ønsker, hvilket er formålet med undersøgelsen.

I forbindelse med at lave sådan en undersøgelse, er der mange spørgsmål man må stille. Når man, som vi har gjort, udvælger børn til interview ud fra sproglige kundskaber, udgør den gruppe så et repræsentativt billede af hele gruppen? Det gør den ikke nødvendigvis, men vi har udvalgt så mange drenge og piger som muligt i alderen 4-6 år, for at få så bred en tilbagemelding som muligt.

Undersøgelsen er lavet på et tidspunkt hvor Springbønnerne er en børnehavegruppe for 4-5 årige børn, og spirerne er gruppen for de kommende skolebørn.

Med dette interviewskema har vi været interesserede i at undersøge om vores udendørsarealer og udendørstilbud stemmer overens med børnenes ønsker, eller om vi kan lave forbedringer der kan være med til at forbedre børnemiljøet.

Adspurgt siger 73,3 % af Spirerbørnene, og 81,8 % af springbønnerne at legepladsen er god at være på. Vi lavede et kontrolspørgsmål og spurgte om det sammen bare på en anden måde i spørgsmål 2a. Svarene fra de to spørgsmål stemmer ret godt overens, da 73,3 % af Spirerbørnene siger, at det er sjovt at være på legepladsen og 72,7 % af springbønnerne.

20% af Spirerbørnene mener det er kedeligt og 27,3 % af springbønnerne er enige. Af disse spørgsmål udleder vi at børnene generelt godt kan lide at være på vores legeplads, men at lige under 1/3 af børnene mener, der er plads til forbedringer.

Vi har undersøgt på hvad disse forbedringer efter børnenes mening kan indeholde. Vi har spurgt børnene, hvor de bedst kan lide at lege og næsten alle spirerbørn svarer at de er glade for hoppepuden 93 %. Der er en forholdsvist jævn fordeling af hvor spirerbørnene kan lide at lege, på resten af legeområderne på legepladsen. Hos springbønnerne er hoppepuden også populær og lidt over halvdelen af børnene 54,5 % har svaret, at det er sjovt at lege her. Springbønnerne har ellers svaret at sandkassen, mooncarbanen og legehusene er sjove legesteder.

Det kan undre at ingen børn har svaret, at det er sjovt at lege i æblelunden eller i urtehaven, men måske disse steder ikke har været brugt så meget, som vi havde forventet. Urtehaven har mest af alt været en byggeplads, på grund af nødvendigheden af, at bygge et nyt snorkeskur til vuggestuebørnene, men det må vi gøre bedre næste sæson.

Det er også tydeligt i undersøgelsen at spirerbørnenes besvarelser af, hvor det er sjovt at lege, er mere spredt ud over hele vores området end springbønnernes, som udelukkende refererer til steder på børnehavens legeplads. Det kunne hænge sammen med at spirerne måske kommer mere rund på området, eller med at springbønnerne er det år mindre, og derfor i større grad finder tryghed i at være på børnehavens legeplads. Når springbønnerne spørges hvor de ikke bryder sig om at lege, omfatter svarene heller ikke hele vores område, men også kun børnehavens legeplads. Det kunne understrege at børnene ikke kommer så meget over hele området, eller hænge sammen med den måde spørgsmålet er blevet stillet på. Vi vil fremover være opmærksomme på at alle børn får mulighed for at leget på hele området og undersøge det nærmere.

Vi har spurgt børnene, hvad det er de synes er sjovt ved at lege de steder de omtaler, og svarende hang slet ikke som ventet sammen med besvarelserne i det foregående spørgsmål. For alligevel at kunne bruge svarene til noget, samlede vi dem i to forskellige hovedkategorier som umiddelbart kunne læses ud fra svarene, og så en kategori til de meget blandede svar. Over 50 % af alle børnene synes det er sjovt, med lege der omfatter bevægelse. Ca. 20 % af alle børn vægter muligheden for fordybelse i lege. Denne del af undersøgelsen kan kun bruges som et hint, da dokumentationen med rette kan beskyldes for at være en overfortolkning.

Vi spurgte også børnene hvor de ikke bryder sig om at lege. Det eneste i besvarelsen der stikker lidt ud er, at en stor del 46,7 % af spirebørnene ikke synes det er sjovt at lege i sandkassen.  Det hænger sandsynligvis sammen med, at de store børn på spirerne har brug for større udfordringer. Resten af besvarelserne i dette spørgsmål er forholdsvist jævnt spredt ud over legepladsen. Det viser som forventet, at børn er forskellige, og at det er ret individuelt hvad børnene synes er sjovt eller kedeligt.

Når vi spørger børnene: Hvornår de synes det er sjovt at være på legepladsen er der stor forskel i besvarelserne fra Spirerne og springbønnerne. 53,3 % af Spirerne synes det er sjovt, når der er konkrete tilbud eller aktiviteter. 6,7 % synes slet ikke det er sjovt.

På springbønnerne går 36,4 % af besvarelserne på, om at børnene har nogen at lege med og ikke så meget på konkrete aktiviteter. Det samme svar 36,4 % kommer frem, når børnene bliver spurgt, hvornår det er kedeligt at være på legpladsen.  Lige så mange børn 36,4 % svare, at det altid er sjovt at være på legepladsen.

6,6 % af spirerne svarer, at det slet ikke er sjovt at være på legepladsen og 13,3 % svarer at det er kedeligt, når det er vinter eller regner. 9,1 % af spring bønnerne synes også det er kedeligt at være ude når det er rigtig koldt.

Når vi spørger børnene om der er nogle nye ting de kunne tænke sig på legepladsen, kommer der mange forskellige svar, men det er tydeligt at mange børn fra springbønnerne ønsker sig nye spande og skovle til sandkassen og scootere. På spirerne er børnene stort set godt tilfredse, og der er ingen konkrete mangler, der træder tydeligt frem.

Vi har spurgt børnene om de føler at de kan lege i fred og ro på legepladsen, hvilket størstedelen svarer bekræftende på, men vi kunne med fordel have spurgt, hvad det er der forstyrrer de børn som føler sig forstyrret. Det må vi lære af, og tage med til næste interview undersøgelse.

Vi har spurgt børnene om de synes at de lege som de voksne finder på er sjove, og på spirerne svarer 53,8 bekræftende, hvor det på springbønnerne er 72,3 %. På spirerne svarer 15,4 % nogle af legene og 30,8 % svarer Nej. På springbønnerne er det 27,3 % af børnene der svarer, at de ikke synes at legene er sjove. Det kunne tyde på at vi i større udstrækning skal inddrage børnene i, hvad de kunne tænke sig at lege, og i særdeleshed med de største børn i større grad skal følge børnenes spor. Igen fortæller svarene at vi er godt på vej, og at størstedelen af børnene er godt tilfredse.

Vi har også spurgt børnene, om de ønsker sig flere lege, som de voksne finder på, og her svarer 20 % af spirerne ja, 73,3 % at det er ok, som det er nu, og 6,7 % at de ønsker at lege mere selv. På springbønnerne siger 18,2 % ja, 63,7 % synes det er ok, som det er nu, og 6,7 % ønsker at lege mere selv.

Igen er størstedelen af børnene tilfredse, men det er alligevel ca. 1/5 af alle adspurgte børn, der ønsker sig flere voksenstyrede lege.

Når vi spørger børnene om de kunne tænke sig at være mere inde, er alle børnene næsten opdelt i 3 lige store dele. 1/3 ønsker sig at være mere inde, 1/3 mere ude og 1/3 synes det er ok, som det er.

Det er tankevækkende at så mange børn ønsker sig mere tid inde, og vi kan blive bedre til at lave aktiviteter både inde og ude hele året.

Vi har spurgt ind til vore udendørs værksteder, og det skal lige tilføjes at undersøgelsen er lavet inden vores naturskur blev etableret.

Alle børn svarer at de har svaret at de har prøvet et af værkstederne og størstedelen af børnene kan bedst lide bålpladsen, nemlig 66,7 % af spirerne og 81,8 % af springbønnerne. På spirerne er det selve bålaktiviteten, der fylder det hele, mens det på springbønnerne for 36,4 % af børnene er sjovest at lege her, 9,1 % kan godt lide at fange dyr (her tænker børnene på bænkebidere osv.) på bålpladsen.

27,3 % af børnene på springbønnerne kunne godt tænke sig, at man kunne være på værkstederne hver dag, hvor det på spirerne er hele 60 %. Stort set alle børn er enige om, at det er de voksne der fortæller dem, hvad de må og ikke må på bålpladsen.

73,3 % af spirebørnene siger at de sommetider laver noget på legepladsen som de ikke har prøvet før, hvor det er 45,5 % af springbønnerne. Når vi så har spurgt om børnene godt kan lide at lege noget de ikke har prøvet før, svarer 80 % af spirebørnene, at de godt kan lide at lege noget nyt og 90,9 % af springbønnerne

Refleksioner over analysen:

Vi er kun lige i begyndelsen af, at drage erfaringer med at lave interviewundersøgelser, og noget af det vi kan tage med os fra denne undersøgelse er, at det er vigtigt at spørgsmålene er stillet så konkret, og på en måde så børnene i større udstrækning forstår, hvad det er de svarer på. Det er også vigtigt at stille underspørgsmål til de enkelte spørgsmål, så vi i større grad får svarene uddybet.

Det er vigtigt for børnene, at der er gode tilbud om aktiviteter på legepladsen, der både omfatter bevægelse og mulighed for fordybelse. Børnene vil gerne tilbydes nye og forskellige aktiviteter, men er også glade for aktiviteter som de kender som fx bålpladsen. Ligeledes er det vigtigt, at vi som voksne sikre at børnene har gode legerelationer, hvilket understreger vigtigheden af, at vi ser det enkelte barn og skaber målrettede aktiviteter, som understøtter barnets udvikling.

Ud af børnenes svar kan vi udlede, at vi er rigtig godt i gang her i Ta’fat og at størstedelen af børnene er godt tilfredse med vore udendørs muligheder, men at der er områder som vi kan optimere.

Konklusionen på børnemiljøvurderingen

Punkter hvor vi vil ændre praksis, så børnene i større omfang får det de udtrykker behov for:

  • Vi vil i større udstrækning inddrage børnene mere i planlægningen af aktiviteter, og i større omfang følge børnenes spor og lave aktiviteter som børnene har udtrykt interesse for.
  • Vi vil, når det regner eller er koldt, altid have en alternativ indendørs aktivitet at tilbyde børnene.
  • Vi vil opdele børnene, så alle de voksne har fokusbørn, for at sikre alle børn er i fokus, og at de voksne ved, hvem gør hvad med hvem, så alle børn bliver set og lyttet til, og at det dermed bliver lettere at møde deres behov.
  • Børnene ønsker sig nye sandkasselegetøj og scootere, så det indkøber vi i foråret 2014.

 

 

 

Follow

Get every new post on this blog delivered to your Inbox.

Join other followers: